เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2562  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE20 เม.ย. 2563 7 มิ.ย. 2563
  -ชั้นปี 16 ม.ค. 2563 0:00 น.13 ม.ค. 2563 23:59 น.
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 115 มิ.ย. 2563 0:00 น.14 ก.ค. 2563 0:00 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)15 มิ.ย. 2562 0:00 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา17 ธ.ค. 2562 0:00 น.31 มี.ค. 2563 0:00 น.
  -การประเมินสิ่งแวดล้อม17 ธ.ค. 2562 0:00 น.31 มี.ค. 2563 0:00 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719