เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (ด่วนที่สุด)    
Photo
นักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้มาติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-15.30 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 3
สิ่งที่ต้องนำมา
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. โทรศัพท์มือถือ
3. E-mail address ส่วนตัว

ตรวจสอบรายชื่อในไฟล์แนบ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการรับบัตรศึกษาในวันและเวลาดังกล่าวได้ ให้ติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาภายหลัง ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเวลา 8.30-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดต่างๆ (หากเปิดไฟล์ PDF ไม่ได้ ให้ทำการ Refresh อีกครั้ง)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2560
 2.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 3 สิงหาคม 2560 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
ให้เริ่มมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ใน วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง หรือสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
** นิสิตนักศึกษาจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบทรานสคริปฉบับภาษาไทยในวันที่มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต **

ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 รอบที่ 1 วันที่ 03 สิงหาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 รอบที่ 6 วันที่ 03 สิงหาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 รอบที่ 5 วันที่ 06 กรกฎาคม 2560


รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่ BSRU.NET หรือที่ AAR หรือที่เมนู "สรุปยอดบัณฑิต" ที่อยู่ด้านซ้ายมือ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2560
 3.นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2560 ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ให้ติดต่อถ่ายรูปที่ห้องโสตด่วน (ด่วนที่สุด)    
Photo
รายชื่อนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้ติดต่อถ่ายรูป
ให้ติดต่อถ่ายรูปได้ที่ห้องโสตฯ (อาคาร 2 ชั้น 1) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 สิงหาคม 2560 ในวันเวลาราชการ
หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1711, 1708
**หากไม่มาติดต่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ นักศึกษาจะไม่ได้รับบัตรนักศึกษา**
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2560
 4.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียน และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียม 1/2560 (ด่วนที่สุด)    
ปฏิทินวิชาการ คลิกที่นี่
กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่ Update ตารางลงทะเบียนของภาคพิเศษ
กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่

ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
 • 1. นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • 2. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
  จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
  จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
 • 3. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มการศึกษาทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดหมู่เรียนวิชากลุ่มการศึกษาทั่วไป ในหมู่ D1 โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง ตามกำหนดการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 กรกฎาคม 2560
   5.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและสาขา (ด่วนที่สุด)    
  เว็บไซต์ประเมินความพึงพอใจ โปรดคลิกที่นี่
  ใช้รหัสนักศึกษาและรหัสผ่านที่เข้าระบบลงทะเบียนในการเข้าสู่ระบบ
  ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการประเมินหลักสูตรและสาขา เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในอนาคต
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2560
   6.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2560 (ด่วนที่สุด)    
  *ข้อมูลเรียงตามเลขประจำตัว เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ให้กด Ctrl+F แล้วป้อนรหัสนักศึกษาเพื่อค้นหา*
  โปรดตรวจสอบตัวสะกดของคำนำหน้า ยศ ชื่อ - นามสกุล หากพบว่ามีการสะกดผิด ให้ดำเนินการตามด้านล่าง
 • รายชื่อบัณฑิตคณะครุศาสตร์
 • รายชื่อบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายชื่อบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • รายชื่อบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
 • รายชื่อบัณฑิตวิทยาลัยการดนตรี
 • รายชื่อบัณฑิตปริญญาโท
 • รายชื่อบัณฑิตปริญญาเอก
 • รายชื่อบัณฑิตที่ขอเลื่อนรับปริญญาเป็นปี 2560

 • กรณีบัณฑิตที่มี คำนำหน้า ยศ หรือ ชื่อ-นามสกุล ที่อาจจะสะกดผิด
  ให้บัณฑิตดำเนินการตามนี้
  1) ดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อแจ้งความประสงค์
  2) ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ฝ่ายบริการส่วนหน้า พร้อมนำหลักฐานมาแสดงดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ใบทรานสคริป (ใบรายงานผลการศึกษา) ฉบับจริง
 • ใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง
 • ใบคำร้อง ทบ.1
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า ยศ ชื่อ - นามสกุล หลังมีชื่อสำเร็จการศึกษาได้
  หมดเขตแจ้งความประสงค์ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดให้บริการในวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
  หาก Link มีปัญหา สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ BSRU.net หรือ AAR.bsru
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2560
   7.การประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 (ด่วนที่สุด)    
  ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดระบบให้นักศึกษา ระดับปริญญา และระดับบัณฑิตศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นขอความร่วมมือนิสิตนักศึกษาทุกท่านได้ตอบแบบประเมินดังกล่าว เพื่อที่จะได้นำผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป
  ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
   8.แบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา (ด่วนที่สุด)    
  ขอเชิญนิสิต-นักศึกษา ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาการดำเนินงานในอนาคต
  คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจ
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2559
   9.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ MIS (ด่วนที่สุด)    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2559
   10.วิธีแก้ปัญหาจากการใช้โปรแกรม Internet Download Manager โหลด PDF (ด่วน)    
  กรณีนิสิต นักศึกษา กดพิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้ เนื่องจากติดการทำงานของโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) ดังตัวอย่าง ให้แก้ปัญหาโดย กดปุ่ม Alt ที่ Keyboard ค้างไว้ แล้วคลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ เพื่อโหลดไฟล์ไปอีกแท็บหนึ่ง โดยไฟล์ดังกล่าวเป็นไฟล์ .PDF
  Photo
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2560
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719