เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 7 ธันวาคม 2560 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
ให้เริ่มมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ใน วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง หรือสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
** นิสิตนักศึกษาจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบทรานสคริปฉบับภาษาไทยในวันที่มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต **

ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 รอบที่ 5 วันที่ 07 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 รอบที่ 4 วันที่ 02 พฤศจิกายน 2560
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 รอบที่ 3 วันที่ 05 ตุลาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 รอบที่ 7 วันที่ 05 ตุลาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 รอบที่ 2 วันที่ 07 กันยายน 2560
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 รอบที่ 1 วันที่ 03 สิงหาคม 2560


รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่ BSRU.NET
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2560
 2.ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ด่วนที่สุด)    
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
เพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
(เฉพาะวันนี้ (6 ธ.ค.) สำนักจะเปิดให้บริการถึงเวลา 18.00 น.)

* หลักฐานที่ต้องนำมาเพื่อใช้ในการรับเอกสาร*
1. ใบเสร็จชำระเงิน

* กรณีมารับด้วยตนเองไม่ได้ และให้ผู้อื่นมารับแทน ให้เตรียมหลักฐานดังนี้ *
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ เขียนสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ และระบุในใบว่าให้ใครมารับเอกสารแทน
2. ใบเสร็จชำระเงินฉบับจริงของผู้มอบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ เขียนสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ

--- ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง ---
 • รหัสขึ้นต้นด้วย 56
 • รหัสขึ้นต้นด้วย 57
 • รหัสขึ้นต้นด้วย 58
 • รหัสขึ้นต้นด้วย 59
 • รหัสขึ้นต้นด้วย 60
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2560
   3.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 จากผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา (ด่วนที่สุด)    
  Photo
  ให้นักศึกษา รหัส 60 ที่ได้รับทุนการศึกษา(ระยะศึกษาตามหลักสูตร)จากผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ของปีการศึกษา 2560 จำนวน 88 ทุน ที่มีรายชื่อตามประกาศ เข้าพบเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาพร้อมทำสัญญา ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยให้นักศึกษามาโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 9.00 น เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษารับฟังโอวาทจากอธิการบดี
  ตรวจสอบรายชื่อ
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2560
   4.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียน และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียม 2/2560 (ด่วนที่สุด)    
  ปฏิทินวิชาการ คลิกที่นี่
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
  กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่

  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
  2. สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 ภาคปกติ(รหัส 60) พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียนในรายวิชาแกน หรือวิชาเอก ส่วนในรายวิชาการศึกษาทั่วไปทางมหาวิทยาลัยจะทำการลงทะเบียนให้
  3. สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (รหัส 60) พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
  4. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
  จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
  จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2560
   5.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียน และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียม 1/2560 (ด่วนที่สุด)    
  ปฏิทินวิชาการ คลิกที่นี่
  กำหนดการสอนชดเชยแทนวันที่ 26 ตุลาคม 2560คลิกที่นี่
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่ Update ตารางลงทะเบียนของภาคพิเศษ
  กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่

  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
 • 1. นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • 2. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
  จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
  จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
 • 3. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มการศึกษาทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดหมู่เรียนวิชากลุ่มการศึกษาทั่วไป ในหมู่ D1 โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง ตามกำหนดการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 กรกฎาคม 2560
   6.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2560 (ด่วนที่สุด)    
  *ข้อมูลเรียงตามเลขประจำตัว เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ให้กด Ctrl+F แล้วป้อนรหัสนักศึกษาเพื่อค้นหา*
  โปรดตรวจสอบตัวสะกดของคำนำหน้า ยศ ชื่อ - นามสกุล หากพบว่ามีการสะกดผิด ให้ดำเนินการตามด้านล่าง
 • รายชื่อบัณฑิตคณะครุศาสตร์
 • รายชื่อบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายชื่อบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • รายชื่อบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
 • รายชื่อบัณฑิตวิทยาลัยการดนตรี
 • รายชื่อบัณฑิตปริญญาโท
 • รายชื่อบัณฑิตปริญญาเอก
 • รายชื่อบัณฑิตที่ขอเลื่อนรับปริญญาเป็นปี 2560

 • กรณีบัณฑิตที่มี คำนำหน้า ยศ หรือ ชื่อ-นามสกุล ที่อาจจะสะกดผิด
  ให้บัณฑิตดำเนินการตามนี้
  1) ดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อแจ้งความประสงค์
  2) ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ฝ่ายบริการส่วนหน้า พร้อมนำหลักฐานมาแสดงดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ใบทรานสคริป (ใบรายงานผลการศึกษา) ฉบับจริง
 • ใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง
 • ใบคำร้อง ทบ.1
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า ยศ ชื่อ - นามสกุล หลังมีชื่อสำเร็จการศึกษาได้
  หมดเขตแจ้งความประสงค์ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดให้บริการในวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
  หาก Link มีปัญหา สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ BSRU.net หรือ AAR.bsru
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2560
   7.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ MIS (ด่วนที่สุด)    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2559
   8.วิธีแก้ปัญหาจากการใช้โปรแกรม Internet Download Manager โหลด PDF (ด่วน)    
  กรณีนิสิต นักศึกษา กดพิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้ เนื่องจากติดการทำงานของโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) ดังตัวอย่าง ให้แก้ปัญหาโดย กดปุ่ม Alt ที่ Keyboard ค้างไว้ แล้วคลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ เพื่อโหลดไฟล์ไปอีกแท็บหนึ่ง โดยไฟล์ดังกล่าวเป็นไฟล์ .PDF
  Photo
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2560
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719