เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.นิสิต - นักศึกษาใหม่ ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ให้มาติดต่อถ่ายรูปที่ห้องโสตฯ ด่วน (ด่วนที่สุด)    
รายชื่อนิสิตภาคปกติ รายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ ให้มาดำเนินการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2558
 2.กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2558 (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการชำระเงินระดับปริญญาตรี
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559
อ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2558
 3.กำหนดการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2/2558 (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการลงทะเบียน ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2558
 • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


 • ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
        1. นิสิต-นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
        2. สำหรับนิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี) สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะดำเนินการลงทะเบียนในกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน 5 รายวิชา (ห้ามนิสิตทำการถอนรายวิชากลุ่มการศึกษาทั่วไป ที่ทางสำนักส่งเสริมฯ ลงให้
  มิฉะนั้นจะมีผลทำให้นิสิตเรียนไม่ครบตามหลักสูตร)
  ส่วนวิชาเอกให้นิสิตติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ ตามประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
        3. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
  จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
  จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
        4. สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มการศึกษาทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดหมู่เรียนวิชากลุ่มการศึกษาทั่วไป ในหมู่ D13 โดยนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง ตามกำหนดการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2558
   4.สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษารอบวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (ด่วนที่สุด)    
  ให้เริ่มมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
  สิ่งที่ต้องเตรียมมา
  1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
  2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
  3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง หรือสามารถติดต่อซื้อได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
  นิสิตนักศึกษาจะได้รับใบคุณวุฒิและใบทรานสคริปฉบับภาษาไทยในวันที่มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต

  ตรวจสอบลำดับที่จบ คลิกที่นี่
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2558
   5.แก้ไขวันชดเชยการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ด่วนที่สุด)    
  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2558
   6.ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2/2558 (ด่วนที่สุด)    
  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2558
   7.ประกาศรับใบปริญญาบัตรสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี2558 (ด่วนที่สุด)    
 • สำหรับนิสิตนักศึกษาที่มีรายชื่อรับปริญญาปี 2558 แล้วไม่ได้เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558
  ให้มาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 เพื่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • สำหรับนิสิตนักศึกษาที่มีรายชื่อเข้ารับปริญญาปี 2558 แล้วต้องการเลื่อนการเข้ารับปริญญาบัตร ให้มาติดต่อเขียนคำร้องที่หน้าเคาน์เตอร์งานทะเบียน ตามวันและเวลาที่กำหนด

 • สามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร หรือ เลื่อนรับการเข้าพระราชทานปริญญาบัตร ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นับจากวันรับปริญญา 3 เดือน (ภายในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558) หลังจากเกิน 3 เดือนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าปรับล่าช้าตามระเบียบของกองคลัง
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2558
   8.กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ(ภาคปกติและภาคพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ด่วนที่สุด)    
  กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 1/2558
 • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


 • ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
        1. นิสิต-นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
        2. การลงทะเบียนเรียนในวิชาเอกให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ ตามประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
        3. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
  จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
  จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
        
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2558
   9.วันชดเชยการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2/2558 (ด่วนมาก)    
  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2558
   10.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ MIS    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2558
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719