เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินวิชาการ 2/2557 (ด่วนมาก)    
นิสิต - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้
 • คลิก Download File
 • ประกาศโดย   APIWAN.CH   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2558
   2.กำหนดการชำระค่าเทอมของนิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 (คบ.5 ปี) เทอม 2/57 (ด่วนมาก)    
  นิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 (คบ.5 ปี) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เพียงวิชาเดียว ในเทอม 2/57 สามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าเทอมได้แล้วตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป โดยดูกำหนดการชำระเงินได้จากประกาศของกองคลัง หรือในใบชำระค่าเทอม ซึ่งระบุช่วงวันชำระค่าเทอมไว้แล้ว
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2557
   3.กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เทอม 2/2557 (ด่วนมาก)    
  ประกาศเรื่องกำหนดการชำระเงิน นิสิต - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้
 • คลิก Download File
  *ถ้าเปิดไฟล์ PDF แล้วขึ้นว่า 'Failed to load PDF Document' ให้ทำการ Refresh อีกครั้งค่ะ
 • ประกาศโดย   APIWAN.CH   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2557
   4.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ MIS    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   APIWAN.CH   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2558
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719