เมนูหลัก

แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล         โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
   คณะ : ครุศาสตร์
   เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’ : 554101201123-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
   หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 172
   รุ่น    กลุ่ม  

โปรดทราบ
 
* ไ ม่ พ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ลื อ ก *

 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719