เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตหลักสูตร(ปี)เกรดขั้นต่ำ
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ   
  622101201105-สาขาวิชาการประถมศึกษา1354 2.00
  672101201105-สาขาวิชาการประถมศึกษา04 2.00
  552101201148-สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา1314 2.00
  602101201148-สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา1314 2.00
  622101201159-สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา1344 2.00
  672101201169-สาขาวิชาวัดผลการศึกษาและการสอนคณิตศาสตร์04 2.00
  552101201154-สาขาวิชาจิตวิทยา1294 2.00
  602101201154-สาขาวิชาจิตวิทยา1254 2.00
  552101201156-สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1344 2.00
  602101201156-สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1314 2.00
  622101201160-สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา1364 2.00
  672101201160-สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา04 2.00
  552101201158-สาขาวิชาการบริหารจัดการศึกษา1324 2.00
  592101201167-สาขาวิชาการจัดการการศึกษา04 2.00
  622101201147-สาขาวิชาพลศึกษา1344 2.00
  672101201147-สาขาวิชาพลศึกษา04 2.00
  622102201114-สาขาวิชาฟิสิกส์(ค.บ.)1344 2.00
  672101201112-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)04 2.00
  672101201123-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.)04 2.00
  672101201124-สาขาวิชาภาษาไทย(ค.บ.)04 2.00
  622101201115-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป1344 2.00
  672101201115-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป04 2.00
  672101201126-สาขาวิชาสังคมศึกษา(ค.บ.)04 2.00
  672101201163-สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)04 2.00
  622101201125-สาขาวิชาศิลปศึกษา1344 2.00
  672101201125-สาขาวิชาศิลปศึกษา04 2.00
  552101201161-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา1354 2.00
  602101201161-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา1404 2.00
  622102201118-สาขาวิชาเคมี(ค.บ.)1344 2.00
  672101201113-สาขาวิชาชีววิทยา(ค.บ.)04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.พ. (จันทร์-พุธ)   
  592601201154-สาขาวิชาจิตวิทยา1254 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.พ. (อาทิตย์)   
  592701201154-สาขาวิชาจิตวิทยา1254 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.พ. (จ-พ,อาทิตย์)   
  602901201154-สาขาวิชาจิตวิทยา1254 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ   
  554101201107-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย1785 2.00
  574101201105-สาขาวิชาการประถมศึกษา1725 2.00
  604101201105-สาขาวิชาการประถมศึกษา1675 2.00
  554101201147-สาขาวิชาพลศึกษา1695 2.00
  604101201147-สาขาวิชาพลศึกษา1645 2.00
  554101201110-สาขาวิชาคณิตศาสตร์(ค.บ.)1705 2.00
  604102201114-สาขาวิชาฟิสิกส์(ค.บ.)1645 2.00
  554101201112-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา1725 2.00
  554101201123-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.)1725 2.00
  554101201124-สาขาวิชาภาษาไทย(ค.บ.)1725 2.00
  554101201115-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป1785 2.00
  604101201115-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป1675 2.00
  554101201126-สาขาวิชาสังคมศึกษา(ค.บ.)1785 2.00
  554101201121-สาขาวิชาดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)1715 2.00
  554101201164-สาขาวิชาดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)1715 2.00
  554101201163-สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)1705 2.00
  574101201125-สาขาวิชาศิลปศึกษา1715 2.00
  604101201125-สาขาวิชาศิลปศึกษา1665 2.00
  554101201119-สาขาวิชาดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)1715 2.00
  604102201118-สาขาวิชาเคมี(ค.บ.)1685 2.00
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719