เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2565  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ชั้นปี 18 พ.ย. 2565 0:00 น.30 ธ.ค. 2565 23:59 น.
-ชั้นปี 29 พ.ย. 2565 0:00 น.30 ธ.ค. 2565 23:59 น.
-ชั้นปี 39 พ.ย. 2565 0:00 น.30 ธ.ค. 2565 23:59 น.
-ชั้นปี 49 พ.ย. 2565 0:00 น.30 ธ.ค. 2565 23:59 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ9 ม.ค. 2566 0:00 น.23 ม.ค. 2566 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา9 ม.ค. 2566 0:00 น.23 ม.ค. 2566 23:59 น.
  • งวดชำระเงินครั้งที่ 13 ม.ค. 2566 1 ก.พ. 2566
  • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด2 ก.พ. 2566
  • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)3 ม.ค. 2566 1 ก.พ. 2566
  • วันเปิดภาคเรียน9 ม.ค. 2566 10:55 น.9 ม.ค. 2566 10:55 น.
      
    สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
    Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719