เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2564  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน16 ส.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ (ทบ.14)27 ส.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย (ทบ.17)15 ก.ย. 2564
 • หยุดราชการเป็นกรณีพิเศษตามมติ ครม.24 ก.ย. 2564
 • หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร13 ต.ค. 2564
 • วันหยุดราชการประจำภาคกลาง (วันออกพรรษา)21 ต.ค. 2564
 • หยุดวันปิยมหาราช22 ต.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน (ทบ.12)(เกรด W)19 พ.ย. 2564
 • วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอพักการเรียน (ทบ.6)12 ธ.ค. 2564
 • หยุดวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร6 ธ.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน9 ธ.ค. 2564
 • ช่วงวันสอบปลายภาค13 ธ.ค. 2564 17 ธ.ค. 2564
 • กำหนดส่งผลการเรียน14 ม.ค. 2565
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)1 ต.ค. 2564 31 ต.ค. 2564
 • งวดชำระเงินครั้งที่ 11 ต.ค. 2564 31 ต.ค. 2564
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด1 พ.ย. 2564
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719