เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2562  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE6 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563
  -ชั้นปี 16 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563
  -ชั้นปี 26 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563
  -ชั้นปี 36 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563
  -ชั้นปี 46 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563
  -ชั้นปีอื่น ๆ6 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563
  -ช่วงการถอนรายวิชา11 พ.ย. 2562 17:00 น.12 พ.ย. 2563 17:00 น.
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 121 ธ.ค. 2562 19 ม.ค. 2563
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)20 ธ.ค. 2562 19 ม.ค. 2563
  -วันเปิดภาคเรียน6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา20 เม.ย. 2563 0:00 น.31 ต.ค. 2563 20:33 น.
  -การประเมินสิ่งแวดล้อม20 เม.ย. 2563 0:00 น.31 ต.ค. 2563 20:33 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719