เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ประเภทรับตรงสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 3)(ด่วนที่สุด)
 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องมาสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
โดยผู้เข้าสอบจะต้องมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ที่ห้องสอบ ระหว่างเวลา 08.30 - 10.00 น.
หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการดนตรี
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี (สระยายโสม)

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้และมีรูปกำกับ เช่นใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวนักเรียน มาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
2. ตารางสอบที่พิมพ์จากระบบ
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) (เฉพาะสาขาวิชาที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครไว้)
ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือนักศึกษา เท่านั้น
มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ

*** หมายเหตุ
คณะครุศาสตร์ (สาขาวิชาดนตรีศึกษา, สาขาวิชาศิลปศึกษา, สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา,
สาขาวิชาพลศึกษา) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>


 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2559
 2.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
 คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการดนตรี
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2559
 3.ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)(ด่วนที่สุด)
 
รายละเอียด ประกาศรับสมัคร ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) <<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 5 พฤษภาคม 2559 - 10 มิถุนายน 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559
 • วันสอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย : วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559
 • วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจำนวน : วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559
 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2559
   4.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 3)(ด่วนที่สุด)
   คณะครุศาสตร์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิทยาการจัดการ
  วิทยาลัยการดนตรี
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี สระยายโสม


  รายวิชาพื้นฐานที่ใช้ในการสอบคัดเลือก <<คลิกที่นี่>>

  ข้อปฏิบัติในวันสอบ
  1. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และตารางสอบที่พิมพ์จากระบบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
  2. ผู้เข้าสอบจะต้อง แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือนักศึกษา เท่านั้น
  3. ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา และที่เหลาดินสอ

  *** หมายเหตุ สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (สอบปฏิบัติ) จะทำการทดสอบพร้อมกับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านวิชาพื้นฐาน)
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
   5.ตารางกิจกรรมสำหรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559(ด่วน)
   ตารางกิจกรรมนี้ สำหรับผู้มารายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ ซึ่งเป็นผู้สมัครในรอบการสมัคร ต่อไปนี้
  - รับตรงสอบคัดเลือก (รอบแรก)
  - พิจารณาจากผลการเรียน/ความสามารถพิเศษ
  - พิจารณาจากผลคะแนน GAT/PAT
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2559
   6.รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 <<คลิกที่นี่>>
   รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า สำหรับนิสิต(ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2558
   7.ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสาม)
   
  รายละเอียด ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ประเภทรับตรงสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสาม) <<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 16 มีนาคม 2559 - 25 เมษายน 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559
 • วันสอบวิชาพื้นฐาน และสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ (ถ้ามี) : วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559
 • วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย : วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559
 • วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจำนวน : วันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2559
 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2559
   8.ขั้นตอนการเข้าระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว <<คลิกที่นี่>>
   สำหรับผู้ที่เคย "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ" แล้ว เมื่อทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
  ระบบจะขึ้นว่า "เลขประจำตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล"
  หากจะเข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้ง ให้คลิก "ถอยกลับ" และ "เข้าสู่ระบบ"
  จากนั้น ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้งในช่อง "เลขที่บัตรประชาชน" และช่อง "รหัสผ่าน" จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
   ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716