เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (GAT/PAT)(ด่วนมาก)
 ผู้สมัครเข้าคัดเลือก จะต้องมาสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2559
 2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)(ด่วนมาก)
 คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการดนตรี
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี สระยายโสม
1. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และตารางสอบที่พิมพ์จากระบบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
2. ผู้เข้าสอบจะต้อง แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือนักศึกษา เท่านั้น
3. ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา และที่เหลาดินสอ

*** หมายเหตุ สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (สอบปฏิบัติ) จะทำการทดสอบพร้อมกับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านวิชาพื้นฐาน)
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2559
 3.ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)(ด่วนมาก)
 
*รายละเอียดวิชาพื้นฐานที่ใช้ในการสอบคัดเลือก (วิชาพื้นฐาน 001 - 004)* <<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 10 ธันวาคม 2558 - 25 มกราคม 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันสอบวิชาพื้นฐาน และข้อเขียน/ปฏิบัติ (ถ้ามี) : วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย : วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559
 • วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจำนวน : วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2559

 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2558
   4.ผู้สมัครที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ด่วน !!!!!(ด่วน)
   ผู้สมัครที่มีรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางสาวทิพย์ศิริ ใครสมุทร
  2. นางสาวพรพิมล ปรเวทกานนท์
  3. นางสาวฐิติมา วันทา
  กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วน !!!!!!
  เบอร์ติดต่อ 02-4737000 ต่อ 1717 (คุณศิริพัชรา)
   ประกาศโดย   SIRIPATCHARA.NA   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2559
   5.ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทพิจารณาผลการทดสอบฯ GAT/PAT)(ด่วน)
   คณะครุศาสตร์เปิดรับสมัครเพิ่มเติม ในสาขาวิชาต่อไปนี้
       - คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) จำนวนรับ 60 คน
          * วิชาที่ใช้พิจารณา GAT85 และPAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
       - คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จำนวนรับ 60 คน
          * วิชาที่ใช้พิจารณา GAT85 และPAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
       - นาฏยศิลป์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จำนวนรับ 10 คน
          * วิชาที่ใช้พิจารณา GAT85, PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) และ PAT6 (ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์)
 • เปิดรับสมัคร : 5 - 31 มกราคม 2559
 • ยื่นผลคะแนนการสอบ GAT/PAT : 25 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันสอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย : วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจำนวน : วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2559
 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2559
   6.ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรงสอบคัดเลือก) รอบสอง ปี 2559(ด่วน)
   ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลสมัครให้ครบถ้วน
  จากนั้นพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัครฯ และนำไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
  หมดเขตการสมัคร-ชำระค่าสมัคร วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 ธันวาคม 2558
   7.รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 <<คลิกที่นี่>>
   รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า สำหรับนิสิต(ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2558
   8.ขั้นตอนการเข้าระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว <<คลิกที่นี่>>
   สำหรับผู้ที่เคย "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ" แล้ว เมื่อทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
  ระบบจะขึ้นว่า "เลขประจำตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล"
  หากจะเข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้ง ให้คลิก "ถอยกลับ" และ "เข้าสู่ระบบ"
  จากนั้น ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้งในช่อง "เลขที่บัตรประชาชน" และช่อง "รหัสผ่าน" จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
   ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716